दिनांक: ५ डिसेंबर, २०२३

शासन निर्णय क्रमांक पी.ॲन्ड एस.नंबर पी-१३/॥/बी, दिनांक ५ नोव्हेंबर, १९५८ मधील तरतूदीनुसार, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांतील सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांसाठी खालीलप्रमाणे तिसरी स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात येत आहे:

दिनांक: १३ डिसेंबर, २०२३ (बुधवार)

हे आदेश मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील राज्य शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांना लागू राहतील.

सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०५१५३३३५८६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे.

  • १८ सप्टेंबर, १९९६ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांतील शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांसाठी दरवर्षी अनंत चतुर्दशी आणि गोपाळकाला (दहीहंडी) या दिवशी स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
  • आता, सन २०२३ मध्ये, या दोन सुट्ट्यांव्यतिरिक्त, १३ डिसेंबर, २०२३ रोजी तिसरी स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
  • ही सुट्टी मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांना लागू आहे.

अतिरिक्त माहिती:

  • हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *