एरंडोल तालुक्यात अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या जप्ती कारवाईत 472 ब्रास अवैध वाळू जप्त करण्यात आली होती. या वाळूच्या विक्रीसाठी तहसीलदार एरंडोल यांच्याद्वारे निविदा मागविण्यात आल्या.

शासन नियमानुसार 600 रुपये प्रति ब्रास प्रमाणे आधारभूत किंमत रु 2,83,506/- इतकी निश्चित करण्यात आली होती. निविदा प्रक्रियेत 10 व्यक्तींनी सहभाग नोंदविला. निविदा प्रक्रियेत सर्वोच्च बोली रु 15,51,500/- (x5.47 पट वर) प्राप्त झाली. मूळ रक्कमेपेक्षा रु 12,67,994/- जास्ती महसूल या निविदा प्रक्रियेत प्राप्त झाला.

जिल्हा प्रशासनाद्वारे अवैध गौणखनिज बाबत सुरु असलेल्या नियमित कार्यवाहीचा परिणाम म्हणून अधिकचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *